» Biografia Wolnego

Wykorzystane źródła

Bardach J.: Historia Państwa i Prawa Polski 1918-1939, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962.

Ciagwa J.: Kilka słów o Marszałku Wolnym, W: A. Lysko, K. Wolny Marszałek Sejmu Śląskiego,  Życie i dzieło Konstantego Wolnego, Katowice 2004.

Ciągwa J.: Prawo interpelacji w praktyce I Sejmu Śląskiego Z dziejów prawa, Cześć 2 (1922-1929), Katowice 1990.

Ciągwa J.: Konstantego Wolnego wizja autonomii Śląska, Z dziejów prawa, Część 3, Katowice 2002.

Ciągwa J.: Autonomia Śląska w okresie II Rzeczypospolitej, W: Konstytucja Polski, Tom 2, M. Kallas, Warszawa 1990.

Ciągwa J.: Z dziejów prac nad ustawą o wewnętrznym ustroju województwa śląskiego, Wrocław 1977.

Ciągwa J.: Autonomia Śląska 1922-1939, Wyd. Muzeum Śląskie, Katowice.

Ciągwa J.: Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodawstwo śląskie w latach 1922-1939, Uniwersytet Śląski, Katowice 1979.

Długajczyk E.: Sanacja Śląska 1926-1939, Zarys dziejów politycznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1983.

Dzieje pracy Górnego Śląska 1922 -1927, Lwów - Katowice 1927.

Falęcki T.: Jak rządzić Śląskiem?, Polskie spory i opinie okresu międzywojennego, Wybór tekstów, Wydawnictwo Szumacher, Kielce 1977.

Księga pamiątkowa X-lecia związku urzędników państwowych, samorządowych i komunalnych na województwo śląskie, Z.Z. w Katowicach, Katowice 1934.

Ligęza Ewa: Konstantego Wolnego wizja Autonomii Śląska. 2009 r.

Lipońska-Sajdak J.: Konstanty Wolny Marszałek Sejmu Śląskiego, Katowice 1998.

Lysko A., Wolny K.: Marszałek Sejmu Śląskiego, Życie i dzieło Konstantego Wolnego (1877-1940), Katowice 2004.

Malec D.: Konstanty Wolny (1877-1940)  Działacz narodowy i polityczny na Śląsku, Marszałek Sejmu Śląskiego, Adwokat i notariusz, Nowy Przegląd Notarialny Nr 1 (35), 2008.

Marcoń W.: Autonomia Śląska 1922-1939 (wybrane zagadnienia), Toruń 2009.

Maresz Barbara: „Ze Lwowa do Katowic. Przedwojenne księgozbiory lwowskie i kresowe w Bibliotece Śląskiej", Wyd. Biblioteka Śląska w Katowicach w 2002 r.

Mildner J.: „O Konwencji Genewskiej, o autonomii śląskiej i o zespoleniu Śląska z Polską. Kilka ustaleń i przypomnień"

Murzyn J.: Konstanty Wolny, Marszałek Sejmu Śląskiego, praca magisterska, Katowice 1975.

Piekarczyk J.: Księga Pamiątkowa Górnego Śląska, Katowice 1923.

Praca zbiorowa wnuków i wnuczek marszałka K. Wolnego pt.: Kronika rodziny Wolnych, praca nie publikowana z 2007 roku.

Rechowicz H.: Sejm Śląski 1922-1939, II wyd. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1971.

Ciagwa  J. Konstanty Wolny W: Śląski słownik biograficzny pod redakcją J. i W. Zielińskiego, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1984.

Wątroba B.: Rymowanki o Konstanty Wolnym. Archiwum autora. 2008.

Wolny K.: Autonomia Śląska, Ustawa Konstytucyjna Sejmu Ustawodawczego, zawierająca statut organiczny Województwa Śląskiego, Mikołów 1920.

Wolny K.: Geneza statutu autonomicznego województwa śląskiego, Głos Prawników Śląskich, Nr 1, 1937.

Wolny K.: Kalendarium życia Marszalka Konstantego Wolnego, Katowice 2005.

Wolny K.: Marszałek Konstanty Wolny (1877-1940), praca niepublikowana 2010.

Strony internetowe

  • www.wikipedia.org./Wiki/autonomiczne województwo tekst z dnia 8.09.2009 r.
  • www.genealogia.okiem.pl - strona prowadzona przez Annę Kwaśny i Konstantego Wolnego
  • Gazeta Uniwersytecka, Wydanie Specjalne czerwiec 2005

KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@slaskie.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.