» Biografia Wolnego

Działalność społeczna i polityczna

W styczniu 1911 r. Wolny wziął udział w wiecu, który odbył się w Królewskiej Hucie. Został wybrany do Rady Nadzorczej Stronnictwa Polskiego na Śląsku. W sierpniu 1914 r. wybucha I wojna światowa. Władze niemieckie natychmiast przystąpiły do aresztowań działaczy na Śląsku. Wśród aresztowanych znalazł się Konstanty Wolny. Został osadzony w wojskowej twierdzy w Nysie. Na skutek interwencji posłów polskich w Berlinie po 10 dniach zostaje wypuszczony. W roku 1917 powołano Wolnego do wojska pruskiego do służby pozafrontowej.

Był cenionym i wybitnym prawnikiem, działaczem narodowym, politycznym i społecznym. Ten regionalista górnośląski zaliczany jest do grona najwybitniejszych przedstawicieli polskiego okresu międzywojennego. To główny autor statutu autonomicznego Śląska. Był znakomitym mężem stanu. Z przekonaniem należy stwierdzić, że dobrze służył śląskiemu społeczeństwu. 

Autonomia śląska była sprawą wewnętrzną Państwa Polskiego i nadana została Śląskowi dobrowolnie przez Sejm Ustawodawczy ustawą konstytucyjną z dnia 15 lipca 1920 r., zawierającą statut organiczny Województwa Śląskiego (Dz. U. R.P. Nr 73, poz. 497) wraz z trzema uzupełnieniami z dnia 8 marca, 30 lipca i 18 października 1921 r. Statut Organiczny był pierwszą w II Rzeczypospolitej ustawą konstytucyjną. Ustawa sama nie zawiera pojęcia i określenia „autonomia", a mówi o samorządzie śląskim. W szczególności art. 1 w ten sposób określa autonomię śląską: „Województwo Śląskie będzie posiadało prawa samorządne stosownie do przepisów niniejszego statutu organicznego". 

Konstanty Wolny prowadził rozległą działalność narodową, polityczną i zawodową. W sytuacji politycznej i prawnej autonomicznego województwa śląskiego potrafił zajmować nieustępliwe stanowisko, kiedy uznawał, że jest to pożyteczne dla polskiej sprawy. Wiedza i doświadczenie Konstantego Wolnego, autorytet, głębokie poczucie godności i taktu zjednywały mu powszechne uznanie, nawet w szeregach przeciwników politycznych. Postawą i działaniem dawał przykład pełnego oddania narodowej sprawie. Służył mieszkańcom Śląska i interesom Polski.


KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@slaskie.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.