» Uchwała Sejmiku

Uchwała Sejmiku

Uchwała nr IV/16/1/2011 z 19 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2012 Rokiem Konstantego Wolnego

Uchwała Nr IV/16/1/2011
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie:
przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2012
Rokiem Konstantego Wolnego

Na podstawie: art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z § 18 a ust. 2 pkt 1 Statutu Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2012 Rokiem Konstantego Wolnego , stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego
Andrzej Gościniak

Załącznik do Uchwały Nr IV/16/1/2011

Rezolucja w sprawie ogłoszenia roku 2012 Rokiem Konstantego Wolnego

2012-04-19


KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@slaskie.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.